IT audit on hea
kokkuvõtte sellest, 
milline on IT vald-
konna hetke tervis.

KORRASTAME ETTEVÕTTE IT KESKKONNA

 
Hea on teha erinevaid otsuseid kui on olemas selge ülevaade olemasolevast IT keskkonnast, selle tugevatest ja nõrkadest külgedest. Kui IT keskkonna tervise osas ei ole IT juhil või ettevõttel head ülevaadet, siis on hea tellida IT audit, mis aitab IT keskkonna hetkeolukorrale pilgu heita ning võtab kokku erinevad head, vead ja riskid, millega IT valdkonnas tuleb arvestada. 

Audit teostatakse vastavalt seatud lähteülesandele ning keskendutakse kas arenguvõimaluste leidmisele, kus pannakse kokku rida ettepanekuid, mida ja millised ulatuses oleks mõistlik muuta või lihtsalt näiteks hetke riskide väljaselgitamisele, kus vaadatakse võimalikke ohukohti.  

Üldjuhil keskendume auditi käigus praktilise väärtusele, mida ettevõtte auditi tellimisest saab kuid soovi korral võime teha ka protseduurilisi auditeid kus jälgime ettevõtte IT protsesside toimivust ja nende vastavust heale tavale. 


MIKS TELLIDA ID AUDITIT?

IT KESKKONNA ÜLEVAATUS
Kui ettevõttes ei ole põhikohaga IT inimesi ning erinevad IT partnerid on aja jooksul IT valdkonna kujunemises olulist rolli mänginud siis oleks igati mõistlik IT valdkonda korra üle vaadata ning saada tagasiside selles osas, milline on ettevõtte IT valdkonna hetkeseis.

MIKS BlueIT?

Meil on pikaajaline praktiline kogemus erineva suurusega ettevõtete IT juhtimisel ning oleme oma etevõttetele ja partneritele teinud kümneid valikuid oluliste lahenduste osas. Täiendavalt oleme läbi viinud ka kümneid erineva sisuga auditeid ja hindamisi - me oskame anda head nõu.
Välise partnerina on meie huvi anda tehtud või tehtavatele valikutele omapoolne neutraalne hinnang, mis tugineb meie kogemustel IT korraldamisel.

Vajad abi või tahad aru pidada?

Otsing